Informatii utile

INFORMATII UTILE

M I N U T Ă privind desfăşurarea şedinţei Consiliului Local din 26.02.2008

ROMANIA Consiliul local al comunei Crevedia Judetul Dambovita COMUNA CREVEDIA Tel./Fax. 0245 - 241840 M I N U T Ă privind desfăşurarea şedinţei Consiliului Local din 26.02.2008 Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin dispozitia nr. 71/22.02.2008 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr. 1848 din 22.02.2008 în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei. Preşedintele acestei şedinţe este d-na consilier Petre Florin care, conform prevederilor Legii 215/2001, a fost ales pentru o perioadă de trei luni. Sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri, deci şedinţa este legal constituită. La şedinţă participă de drept: dl. Teodorescu Florin Stefan - primarul comunei Crevedia , dl. Toader Gheorghe - viceprimar , d-na Sarealba Iuliana - secretar al comunei si d-ra Nita Felicia - contabil. Dl. presedinte supune la vot procesul verbal nr. 847/30.01.2008 incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare din data de 30.01.2008.Nu sunt modificari sau completari .Se supune la vot procesul verbal. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la ordinea de zi a acestei şedinţe: Dl primar propune modificarea ordinii de zi ,astfel: - Punctul 1 al ordinii de zi va fi defalcat si se vor lua in discutie trei proiecte de hotarare ,dupa cum urmeaza: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2008; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pentru anul 2008; Punctul 4 va fi in loc de punctul 2 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 5 va fi in loc de punctul 3 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 6 va fi in loc de punctul 4 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 7 va fi in loc de punctul 5 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 8 va fi in loc de punctul 6 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 9 va fi in loc de punctul 7 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 10 va fi in loc de punctul 8 din propunerea de ordine de zi ; Punctul 11 - analiza cererilor de intocmire PUZ;se propune completarea cu urmatoarele cereri: - Cererea nr.1910/25.02.2008 - beneficiar S.C. MOARA MICA SRL ; - Cererea nr.1825/21.02.2008 - beneficiar S.C. BLUE BUSINESS CONSULTING ; - Cererea nr.1460/13.02.2008 - beneficiar S.C. PAN EXPRESS SRL ; Punctul 12 - Diverse. Dl presedinte citeste ordinea de zi cu modificarile si completarile aduse: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2008; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pentru anul 2008; 4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire (studiu de fezabilitate,proiect tehnic,detalii de executie si caiet de sarcini) intocmite in scopul atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari "Modernizare drum satesc Dc 70" 5. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a suprafetei de 3229 mp situata in satul Cocani ,comuna Crevedia ,judetul Dambovita. 6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 6704 mp pentru construirea de locuinte" - beneficiar PIENESCU M. RAZVAN si PISTOL GHEORGHE 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 4924 mp pentru construirea de locuinte" - beneficiar RADU VASILE. 8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 7200 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar RADU VASILE,NITA FLORIN -ALIN, DINCA OPREA MARIUS ANGELO; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 19146 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar BOICU MARIUS; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 44263 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar PITI NICOLAE,BURCEA ELENA,CENUSE MARIN,RACOREANU MARIA,RACOREANU ION,RACOREANU AUREL,CONSTANTIN MARIN si CONSTANTIN COSTIN ADRIAN; 11. Analiza cererilor inaintate in vederea intocmirii documentatiilor de urbanism PUZ: - Cererea nr.945/1.02.2008 - beneficiar MARZAN TUDORA ; - Cererea nr.946/1.02.2008 - beneficiar MARZAN TUDORA ; - Cererea nr.1841/21.02.2008 - beneficiar PETRE VASILE ; - Cererea nr.1910/25.02.2008 - beneficiar S.C. MOARA MICA SRL ; - Cererea nr.1825/21.02.2008 - beneficiar S.C. BLUE BUSINESS CONSULTING ; - Cererea nr.1460/13.02.2008 - beneficiar S.C. PAN EXPRESS SRL ; 12. Diverse.Se vor lua in discutie referatul nr. 120/9.01.2008 inaintat de catre d-na Jalba Veronica si aprobarea prelungirii duratei de executie a lucrarilor de achizitii lucrari :Modernizare Dc 77 A ,respectiv Dc 154 ,lucrari demarate la data de 15.08.2007. Dl. presedinte supune la vot ordinea de zi asa cum a fost modificata si completata. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la primul punct al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2008; D-ra contabil : prezinta proiectul de buget pentru anul 2008. - exista sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,in suma totala de 1500 mii lei,din care pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamant,suma de 1300 mi lei.; - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ,in suma de 301 mii lei; - cote defalcate din impozitul pe venit ,in suma de 191 mii lei; - cod cont 42.02.34 suma de 250 mii lei - cos cont 42.02.33 ,pentru acordarea de sume ptr. trusouri ,in suma de 30 mii lei. Dl Pruna : aproximativ 5 miliarde vin din afara ,in afara de taxe si impozite; Dl. primar : o parte din bani se folosesc pentru echilibrarea bugetului local iar o parte pentru persoanele cu handicap si asistenti personali. D-ra contabil : din impozite si taxe locale ,sunt aproximativ 19 miliarde;deci 19 si cu 5 miliarde,in total 24 miliarde care se pot cheltui. Propunerile pentru cheltuieli au fost prezentate.Compartimentul administratie publica :cheltuieli de personal plus indemnizatie consilieri ,suma de 76 mii lei . Cheltuieli materiale si servicii:la capitolul administratie:energie electrica,gaze,reparatii,consumabile si ob. de inventar. Dl primar: trebuie refacute anumite proiecte parcelare ,cheltuiala fiind suportata din bugetul local.Deasemenea trebuie suportata plata ptr. gunoaie,fiind constituita asociatia la nivelul jud. Dambovita,asociatie din care localitatea Crevedia face parte. D-ra contabil: sunt cheltuieli pentru invatamant,transporturi navetisti,combustibil,etc..Deasemenea iluminatul public :extinderea retelei de iluminat de pe str. Plopilor " Crevedia si Lacul lui Soaba" Samurcasi, costa aprox. 40 mii lei Proiectul alimentarii cu apa si canalizare costa 83 mii lei. Dl viceprimar: refacerea studiului de fezabilitate pentru drumul Crevedia-Darza - intrarea PECO in conformitate cu O.G. nr. 28/2008 . Deasemenea cheltuieli mai sunt ptr.: - 70 mii lei - iluminat zi si noapte; - 15 mii lei - construirea grupului sanitar Sc. Darza; - 500 mii lei - construire gradinita Crevedia; - 30 mii lei - acoperis Scoala Darza; - 90 mii lei - datorii independente(copiatoare,autoutilitara,etc) La prezentul proiect de hotarare au fost intocmite raportul de specialitate nr.1612/15.02.2008 si expunerea de motive nr. 1612/15.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 12 voturi pentru.si trei impotriva :Dl Pruna,Dl Goajga si Dl. Matache Emanoil. - Dl. presedinte trece la punctul 2 al ordinii de zi: 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008; D-ra contabil - prezinta raportul de specialitate nr.1613/15.02.2008 : - venituri totale ,din care venituri curente 50 mii lei si venituri nefiscale 50 mii lei ; - cheltuieli totale din care cap. 83.10 agricultura 50 mii lei si cap. 83.10.20 bunuri si servicii 50 mii lei. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmita expunerea de motive nr. 1613/15.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot al doile punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 12 voturi pentru.si trei impotriva :Dl Pruna,Dl Goajga si Dl. Matache Emanoil. - Dl. presedinte trece la punctul 3 al ordinii de zi: 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pentru anul 2008; D-ra contabil - prezinta raportul de specialitate nr.1788/20.02.2008 mentionand veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008. 1. Venituri totale: 6183 mii lei ,din care : - venituri din fondul de rulment: 5953 mii lei ; - taxe speciale: 230 mii lei. 2. Cheltuieli totale 9Cheltuieli de investitii) 6183 mii lei,din care : - cap.51.11 autoritati executive : 90 mii lei ; - 51.11.70 cheltuieli de capital 90 mii lei ; - cap. 65.11 invatamant 553 mii lei ; - 65.11.70 cheltuieli de capital 553 mii lei ; - cap.70.11.70 servicii si dezvoltare publica 193 mii lei ; - cap.84.11 transporturi 5117 mii lei ; - 84.11.70 cheltuieli de capital 5117 mii lei ; - cap.74.11 protectia mediului 230 mii lei ; - 74.11.20 bunuri si servicii 230 mii lei. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmita expunerea de motive nr. 1788/20.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot al treilea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 12 voturi pentru.si trei impotriva :Dl Pruna,Dl Goajga si Dl. Matache Emanoil. - Dl. presedinte trece la punctul 4 al ordinii de zi: 4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire (studiu de fezabilitate,proiect tehnic,detalii de executie si caiet de sarcini) intocmite in scopul atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari "Modernizare drum satesc Dc 70." Este prezentat caietul de sarcini,studiul de fundamentare si caietul de sarcini. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1843/21.02.2008 si expunerea de motive nr. 1843/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot patrulea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 5 al ordinii de zi: 5. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a suprafetei de 3229 mp situata in satul Cocani ,comuna Crevedia ,judetul Dambovita. Dl primar: Se aproba punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Crevedia, in vederea punerii efective in posesie a proprietarilor de drept beneficiari ai Legii nr. 247/2005 a suprafetelor de teren trecute in domeniul privat al localitatii prin H.C.L. nr. 46/9.08.2005,a suprafetei de 3229 mp , avand categoria de folosinta teren intravilan curti - constructii cu urmatoarele vecinatati : N - DCL 70 ; E - Ds 221 si Administratia Nationala Apele Romane ; S- Vasilescu Ion ; V- Most. Popescu Ionel Situata in satul Cocani,comuna Crevedia,judetul Dambovita,T.9,P.200,201 si 202 Aceasta suprafata a fost trecuta initial in domeniul privat al localitatii in scopul retrocedarii in baza Legii 10/2001 most. aut. Muresanu Caliopi,terenul fiind aferent constructiei conac dobandita de acestia prin hotarare judecatoreasca. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1844/21.02.2008 si expunerea de motive nr. 442/18.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot cincilea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 6 al ordinii de zi: 6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 6704 mp pentru construirea de locuinte"- beneficiar PIENESCU M. RAZVAN si PISTOL GHEORGHE La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1778/21.02.2008 si expunerea de motive nr. 1798/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot saselea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 7 al ordinii de zi: 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 4924 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar RADU VASILE. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1796/29.02.2008 si expunerea de motive nr.1796/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot saptelea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 8 al ordinii de zi: 8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 7200 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar RADU VASILE,NITA FLORIN �ALIN,DINCA OPREA MARIUS ANGELO; La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1800/21.02.208 si expunerea de motive nr. 1800/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot al optulea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 9 al ordinii de zi: 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 19146 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar BOICU MARIUS; La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1799/21.02.2008 si expunerea de motive nr. 1799/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot al noulea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 10 al ordinii de zi: 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 44263 mp pentru construirea de locuinte "- beneficiar PITI NICOLAE,BURCEA ELENA,CENUSE MARIN,RACOREANU MARIA,RACOREANU ION,RACOREANU AUREL,CONSTANTIN MARIN si CONSTANTIN COSTIN ADRIAN; La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.1842/21.02.2008 si expunerea de motive nr. 1842/21.02.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot al zecelea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 11 al ordinii de zi: Analiza cererilor inaintate in vederea intocmirii documentatiilor de urbanism PUZ: - Cererea nr.1910/25.02.2008 - beneficiar S.C. MOARA MICA SRL ; - Cererea nr.1825/21.02.2008 - beneficiar S.C. BLUE BUSINESS CONSULTING ; - Cererea nr.1460/13.02.2008 - beneficiar S.C. PAN EXPRESS SRL ; Comisia de urbanism a analizat cererile si a consemnat in procesul verbal de sedinta aprobarea intocmirii doc PUZ. Dl presedinte supune la vot al unsprezecelea punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 12 al ordinii de zi: Diverse -.Se vor lua in discutie: 1. referatul nr. 120/9.01.2008 inaintat de catre d-na Jalba Veronica si 2. aprobarea prelungirii duratei de executie a lucrarilor de achizitii lucrari :Modernizare Dc 77 A ,respectiv Dc 154 ,lucrari demarate la data de 15.08.2007. Se prezinta referatul nr. 120/9.01.2008 inaintat de catre d-na Jalba Veronica ,fiind analizat in prealabil de comisia de specialitate din cadrul consiliului local Crevedia . Dl primar- pune in discutie necesitatea prelungirii termenul de executie a lucrarilor de "modernizare Dc 77 A" contractat de catre S.C. Cobadi Impex SRL si respectiv "Modernizare Dc 154 Crevedia" Samurcasi -contractat de catre SC Constructii Muntenia S.A. Se propune prelungirea contrctului cu inca 2 luni ,duratele de executie al lucrarilor fiind intrupte pe perioada rece : 1.11.2007 - 15.03.2008 . In total 4 luni,luind in calcul si durata trecuta in contractul initial.Se vor incheia acte aditionale la contractele initiale. Se supune la vot Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. Grigore :propune marcarea drumurilor asfaltate situate pe raza localitatii Crevedia. Dl primar - aceste lucrari sunt prinse in buget,inclusiv achizitionarea de semne de circulatie,indicatoare denumiri de strazi si indicatoare privnd intrarea si iesirea din localitate. Se propune ca presedinte pe ultimile 3 luni dl Goajga Stefan.Se voteaza cu 14 voturi pentru.Dl Goajga se abtine. Dl. presedinte declara sedinta inchisa. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R, PETRE FLORIN SAREALBA IULIANA Crevedia ,26.02.2008